สำนักพิมพ์บันทึก ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยนายบุญเลิศ ตรีเนตรสัมพันธ์ เป็นผู้ก่อตั้งและดำเนินงานเพียงคนเดียว

ผลงานในช่วงแรก คือ หนังสือเรื่อง ปัจจัยที่ห้าของคนไทยวันนี้ และกฎหมายในวงจรชีวิตของคนไทยวันนี้ ทั้งสองเล่มเรียบเรียงโดยนายบุญเลิศ ตรีเนตรสัมพันธ์

ต่อมา ในปี 2537 ได้เปลี่ยนมาทำสมุดบันทึก (DIARY) แทน โดยมีแนวคิดว่า สมุดบันทึก ควรจะมีประโยชน์มากกว่าการใช้บันทึก และดูวันเดือนปีเท่านั้น แต่ควรจะมีเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยในการทำงานบ้าง ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นาน ไม่ต้องลงตะกร้า หลังจากพ้นปีของสมุดบันทึกไปแล้ว

แนวคิดนี้ ถือ เป็นเอกลักษณ์ของสำนักพิมพ์บันทึกตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

นับแต่สมุดบันทึกเล่มแรกที่จัดทำในปี 2537 (DIARY 2538) จนถึงฉบับปี 2548 ได้มีการปรับเปลี่ยนมาตลอด ทั้งด้านเนื้อหารูปเล่ม ขนาด แบบปก จนพบว่า สมุดบันทึกประจำปี 2548 เป็นแบบที่ได้รับความพอใจจากผู้ใช้โดยทั่วไปมาก

 1. แบบ Executive Diaryขนาด: A5 (14.0 x 21.0 ซม.)
ปก: กระดาษแข็ง หุ้มด้วยกระดาษอาร์ต 130 แกรม พิมพ์ 1 สี เคลือบพีวีซีด้านหรือมัน
เนื้อใน: จำนวน 288 หน้า พิมพ์ 1 สี กระดาษปอนด์ 70 แกรม
เข้าเล่ม: เย็บกี่ - ไสสันทากาว
ราคา: 108 บาท

 2. แบบ Diary PLANNER ขนาด: A4 (21.0 x 29.5 ซม.)
ปก: กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 1 สี เคลือบพีวีซีด้านหรือมัน
เนื้อใน: จำนวน 48 หน้า พิมพ์ 1 สี กระดาษปอนด์ 100 แกรม
เข้าเล่ม: เย็บมุงหลังคา
ราคา: 48 บาท

ในส่วนของปฎิทิน ได้เริ่มจัดทำในปี 2544 เป็นปฏิทินประจำปี 2545 โดยเริ่มต้นมีเพียง 2 แบบ ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะ ต่อมา ได้เริ่มแบบแขวน และเพิ่มจำนวนของปฏิทินแบบตั้งโต๊ะเป็น 4 แบบบ้าง 6 แบบบ้าง และ 11 แบบบ้าง อีกทั้งได้ปรับขนาด เช่น 5” x 7”, 6” x 8” , 6” x 10” เป็นต้น แต่สุดท้ายก็ลงตัวที่ ปฏิทินแบบตั้งโต๊ะเพียงอย่างเดียว และจัดทำเพียง 4 แบบ เท่านั้น

ขนาด: 6” x 8” แนวนอน
กระดาษ: กระดาษอาร์ต 230 แกรม พิมพ์ 4 สี 8 แผ่น
ฐานตั้ง: กระดาษแข็ง หุ้มด้วยกระดาษปอนด์ขาว 100 แกรม
เข้าเล่ม: เจาะรูด้านบน 2 ช่วง ช่วงละ 4 รู รวม 8 รู ร้อยด้วยกระดุกงูสีขาว
สำนักพิมพ์บันทึก
นางสาวนิชธาวัลย์ โอฬารรุ่งเรือง
35/3 หมู่ 3 ถนนบ้านคลองวัดสัก-วัดโคนอน ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทรศัพท์ 0 2446 7153, 0 2497 6850 มือถือ 08 1619 9671, 08 9525 0147 โทรสาร 0 2879 8968
อีเมล pisit@buntuek.co.th ,nichthavon@hotmail.com